Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน2
เกี่ยวกับหน่วยงาน3
เกี่ยวกับหน่วยงาน4
เกี่ยวกับหน่วยงาน5

ประวัติความเป็นมาของ สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมาของ สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมาของสนง.ทสจ.สุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีถูกจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๘๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕ มีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                        ๑.  องค์ประกอบ(ส่วนราชการภายใน)

                             ๑.๑ ส่วนอำนวยการ

                             ๑.๒ ส่วนสิ่งแวดล้อม

                             ๑.๓ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

                             ๑.๔ ส่วนทรัพยากรน้ำ

                             ๑.๕ ส่วนยุทธศาสตร์

                        ๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบ

                             ๒.๑ จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

                             ๒.๒ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๒.๓ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                             ๒.๔ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา

                             ๒.๕ ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

                   ๒.๖ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย